Vilka är de optimala luftkvalitetsnivåerna för hälsa, produktivitet och energibesparing?

Airthings

Airthings

juli 25, 2022

En komplett och enkel guide till att uppnå optimala luftkvalitetsnivåer i byggnader. 

Luftkvaliteten inomhus har en enorm inverkan på människors välbefinnande och produktivitet. Visste du till exempel att en sundare arbetsmiljö kan minska mängden sjukskrivningar med 58 %?Dessutom står byggnader för 40 % av den globala energiförbrukningen och 33 % av utsläppen av växthusgaser.2 

I den här artikeln: 

Vilka halter av koldioxid (CO2) är optimala i en byggnad?
Håll CO2-halterna under 800 ppm för att säkerställa en god kognitiv prestation.

De flesta forskare är överens om att koldioxid halter under 800 ppm anses vara ideala på platser som kontor.3 Om halterna börjar överstiga 1 000 ppm inomhus förvärras sannolikt människors förmåga att fatta beslut4 med minst 50 %.5

Varför är det viktigt?

Beslutsfattande är en avgörande del av alla verksamheter. Med höga nivåer av CO2 på arbetsplatsen tar det längre tid för medarbetarna att hantera dagliga utmaningar, vilket minskar produktiviteten avsevärt. Det innebär också att risken för virusspridning ökar på grund av brist på färskt syre.

Vilken är de optimala halterna av luftburna partiklar (PM) i en byggnad?
Håll PM2,5-halterna på under ett genomsnitt på 5 µg/m3 per år för att skydda medarbetare mot upprepade astmaanfall

Precis som med radon finns det inga "optimala" halter för luftburna partiklar. År 2021 uppdaterade dock Världshälsoorganisationen sina riktlinjer för denna förorening.6 Nu ligger den rekommenderade gränsen för PM2,55 µg/m3 för årliga genomsnittliga koncentrationer. Den genomsnittliga exponeringen per dygn bör inte överstiga 15 µg/m3 under fler än tre till fyra dagar per år. 

b2b_level_pm_blog1
Varför är det viktigt?

Luftburna partiklar är särskilt skadliga för medarbetare med andningssvårigheter, som astma. Genom att aktivt övervaka halterna av luftburna partiklar och vidta åtgärder vid behov kan verksamheter visa att de tar detta problem på allvar och därmed även förbättra medarbetarnas motivation.

Vad är den optimala temperaturen i en byggnad?
Ställ in temperaturen på cirka 21 °C för att förbättra koncentrationen på arbetsplatsen och spara på energiutgifterna.

Även om alla har olika preferenser visar en studie från 2014 att medarbetare som arbetar inomhus gör färre misstag när temperaturen är inställd på 21 °C.7

Kom bara ihåg att den exakta optimala temperaturen beror på var du befinner dig och på årstiden. Faktum är att det i en studie har visats att genom en sänkning av klassrumstemperaturerna på sensommaren från 25 °C till 20 °C förbättrades elevernas prestationer avsevärt.8

Så länge du inte avviker för mycket från 21 °C kan du se till att medarbetarna får en bekväm arbetsmiljö.

b2b_level_temp_blog

Varför är det viktigt?

Temperaturen i en byggnad har en tydlig inverkan på hur behaglig medarbetarna upplever miljön när de utför sina arbetsuppgifter, vilket har en dominoeffekt på deras förmåga att koncentrera sig och samarbeta med varandra.9 Genom att hålla sig till en måttlig temperatur kan verksamheter dessutom spara pengar på elräkningar.

Vilka är de optimala luftfuktighetsnivåerna i en byggnad?
Håll luftfuktighetsnivåerna på cirka 40–60 % för att förhindra mögel och att infektioner sprider sig.

Inomhusmiljöer med en luftfuktighetsnivå under 30 %–40 % ökar risken för spridning av infektioner.10 Om nivån däremot överstiger 70 % är det större risk för att mögel och andra svampar växer.11

Varför är det viktigt?

Ju högre spridningen av infektionen är, desto oftare måste medarbetarna sjukskriva sig. Mögel skadar istället byggnadens struktur och kan göra anläggningar obrukbara. Båda problemen kan orsaka allvarliga störningar i affärsverksamheten. 

Vad är den optimala halten av lättflyktiga organiska föreningar i en byggnad?
Håll halterna av lättflyktiga organiska föreningar på 0–250 ppb för att förbättra bekvämligheten i byggnaden.

Lättflyktiga organiska föreningar består av flera ämnen med varierande giftighetsgrad. Mängden av en enskild kemikalie bör dock inte överstiga 250 ppb i en genomsnittlig inomhusmiljö.12

Varför är det viktigt?

Luftburna kemikalier kan orsaka irritation i ögon, näsa och svalg. Detta kan leda till att medarbetarna blir mindre nöjda med sin byggnad, vilket kan minska fastighetens värde. Det finns till och med ett namn för detta fenomen – sjuka hus-sjukan.13

b2b_level_vocs_blog

Vad är den optimala avläsningen på en virusriskindikator i en byggnad?
Se till att din virusrisknivå ligger under 5.

Airthings for Business kvalitetsmätare för inomhusluft har en virusriskindikator som rangordnar din risknivå från 1–10. Nivåer under 5 innebär att inga åtgärder krävs.

Varför är det viktigt?

En låg virusindikatoravläsning kan bidra till att lugna medarbetarna. Detta är särskilt viktigt med tanke på pandemin, eftersom människor är mer benägna att oroa sig för offentliga utrymmen. 

Vad är den optimala avläsningen på en riskindikator för mögel i en byggnad?
Se till att din mögelrisknivå ligger under 4.

Airthings Wave Mini for Business kan bedöma mögelrisken genom att ge dig en värdering från 0–10. Det optimala värdet är 0–3.

Varför är det viktigt?

Eftersom mögel ofta är osynligt tills det är för sent, kan möjligheten att mäta mögeltillväxt ge medarbetarna lite välbehövlig sinnesro.

Vilka är de optimala radonhalterna i en byggnad?
Håll radonhalterna under 100 Bq/m3 för att minimera risken för lungcancer.

När det gäller radon finns det ingen "optimal" halt (ju lägre värde, desto lägre risk). Världshälsoorganisationen anger dock att halter under 100 Bq/m3 eller 2,7 pCi/l inte ger anledning till oro.14

Varför är det viktigt?

Att se till att din byggnad inte lagrar överflödigt radon är avgörande för att säkerställa säkerheten för alla medarbetare och besökare. I vissa länder ingår detta dessutom i statliga bestämmelser.15

Tabell över radonhalter

Vad är det optimala lufttrycket för en byggnad?

Det finns ingen särskild optimal lufttrycksnivå för byggnader. I vissa industri- och laboratoriemiljöer kan lufttrycket hjälpa tekniker att bli mer precisa i användningen av maskiner, men vad det optimala värdet ligger på beror på sammanhanget.

Vad är den optimala differenstrycksnivån för en byggnad?
Håll en negativ tryckskillnad på 2,5–20 Pa för att förhindra spridning av patogener.

I amerikanska sjukhusmiljöer måste rum där patienter med infektionssjukdomar uppehåller sig ha en negativ tryckskillnad på minst 2,5 Pa. 16

Varför är det viktigt?

Sjukhus är enligt lag skyldiga att hålla vissa rum under undertryck, så att förorenad luft inte läcker ut i oförorenade områden. 

Vad är den optimala ljusintensitetsnivån i en byggnad?
Håll ljusintensiteten på 500 lux för att medarbetarna ska ha det så bekvämt som möjligt.

Enligt belysningsriktlinjerna från USA:s arbetsmarknadsdepartements myndighet för arbetsmiljösäkerhet bör belysning i kontorsutrymmen vanligtvis ligga på 500 lux. 17 Detta är även rekommendationen för pappersbaserade uppgifter i Storbritannien. 18 I andra länder eller branscher kan rekommendationerna variera. 

Varför är det viktigt?

Alla kommersiella byggnader bör vara tillräckligt upplysta. Bristande belysning kan orsaka belastning på ögonen, trötthet och huvudvärk. Alla dessa tillstånd påverkar hälsa och välbefinnande negativt. 

Vilka är de optimala ljudnivåerna i en byggnad?
Håll nivåerna av bakgrundsljud under 35 dB(A) för att maximera produktiviteten.

Enligt Världshälsoorganisationen hör människor samtal tydligt enbart om bakgrundsljuden inte överstiger 35 dB (A).19

Varför är det viktigt?

Bakgrundsljud kan vara extremt distraherande för byggnadens medarbetare. Det förhindrar dessutom kommunikationen och samarbetet mellan medarbetare.

Optimala luftkvalitetsnivåer: en lathund

 • Koldioxid: Under 800 ppm
 • Luftburna partiklar (PM): Under 5 μg/m3 (genomsnittsvärde per år)
 • Temperatur: 21 °C
 • Luftfuktighet: 40–60 %
 • Lättflyktiga organiska föreningar: 0–250 ppb
 • Avläsning på virusriskindikator: Under 5
 • Avläsning på riskindikator för mögel: Under 4
 • Radon: Under 100 Bq/m3 eller 2,7 pCi/l
 • Differenstryck: 2,5–20 Pa
 • Ljusintensitet: 500 lux
 • Ljud: Under 35 dB(A)

AS-B2B-Apr22-Optimal-air-quality-levels-for-health-productivity-and-energy-saving-CTA

Källor: 

1. https://worldgbc.org/news-media/doing-right-planet-and-people-business-case-health-and-wellbeing-green-building
2. https://www.weforum.org/agenda/2021/02/why-the-buildings-of-the-future-are-key-to-an-efficient-energy-ecosystem/
3. https://www.energy.wsu.edu/documents/co2inbuildings.pdf
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3548274/ 
5. https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/27662232/4892924.pdf?sequence=1
6. https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228?ua=1
7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4591743/
8. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10789669.2007.10390951 
9. https://www.bbc.com/worklife/article/20160617-the-never-ending-battle-over-the-best-office-temperature 
10. https://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130227183456.htm 
11. https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/indoor-air-quality-and-energy-efficiency
12. https://www.worldgbc.org/sites/default/files/bp-resource/BPFP-IEQ-Guidance-Note.pdf
13. https://blog.breezometer.com/sick-building-syndrome-will-be-taken-more-seriously-post-pandemic
14. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/radon-and-health
15. https://www.radonassociation.co.uk/guide-to-radon/information-for-employers/
16. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20864218/
17. https://www.osha.gov/etools/computer-workstations/workstation-environment 
18. https://warwick.ac.uk/services/healthsafetywellbeing/guidance/officelighting/ 
19. https://www.who.int/docstore/peh/noise/Comnoise-1.pdf 

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started