Vad vi mäter: koldioxid i byggnader

Anthea Bellavista

augusti 3, 2022

Har du någonsin känt dig trött efter några timmar i ett mötesrum? När halterna av koldioxid blir för höga i dåligt ventilerade utrymmen kan det orsaka försämrad produktivitet, dåsighet, koncentrationssvårigheter och till och med leda till dåligt beslutsfattande. Eftersom människor tillbringar ungefär 90 % av sin tid inomhus1 är övervakning av koldioxidnivån av avgörande vikt i kommersiella byggnader som skolor och kontor.

Innehåll:

Vad påverkar nivåerna av CO₂ inomhus?

Koldioxid eller CO2 är en av många luftföroreningar som kan öka kostnaderna för företag. Halterna av CO2, som oftast produceras av luften vi andas ut, kan byggas upp inomhus i dåligt ventilerade utrymmen. I små mängder är CO2 ofarligt, men när nivåerna blir för höga kan det leda till oönskade effekter.

Nivåerna av CO₂ på arbetsplatsen påverkas av flera olika faktorer2:

 • Antalet personer i ett utrymme. 
 • Hur länge personerna har vistats i utrymmet.
 • Mängden frisk luft som kommer in i utrymmet.
 • Storleken på utrymmet.
 • Eventuella biprodukter från förbränning som förorenar inomhusluften (t.ex. fordon som går på tomgång nära luftintag, läckande ugnar och tobaksrök m.m.).
 • Koncentrationen i utomhusluften.

AS-AT-B2B-The-barriers-and-adoption-of-IAQ-monitoring-technology-in-2019-from-FMs-and-HVAC-professionals-Header
Learn more about how you can use the Airthings for Business solution to monitor your buildings Facility managers, get in touch  

Varför är övervakning av CO₂ viktigare än någonsin tidigare?

Under åren har CO2 i atmosfären fått mycket uppmärksamhet i media på grund av de relaterade riskerna beträffande klimatförändringar. För närvarande är CO2-koncentrationerna utomhus de högsta på över 800 000 år.3 Detta är inte särskilt förvånande med tanke på att människor har ökat atmosfärens CO2-koncentration med 47 % sedan den industriella revolutionen.4 Om de risker som är förknippade med CO2 i atmosfären är en anledning till oro, bör dess effekter inomhus också tas på stort allvar. Därför är övervakning av CO₂ inomhus viktigare än någonsin tidigare.

 • Beläggningsgraden ökar:

  År 2016 levde uppskattningsvis 54,5 % av världens befolkning i tätorter5 . År 2030 beräknas stadsområden hysa 60 % av människorna globalt och en av tre människor kommer att bo i städer med minst en halv miljon invånare.6 Byggnader som kontor och skolor får en allt högre personbelastning i takt med att tätorterna blir alltmer befolkade, samtidigt som utrymmet för att skapa nya byggnader är begränsat. Som en konsekvens av detta kan anställda och studenter ofta känna sig dåsiga och trötta efter att ha tillbringat många timmar inomhus.
 • Nya, mer energieffektiva byggnader:

  När byggnader och bostäder blir mer energieffektiva och lufttäta kan inomhusluften påverkas negativt. Koncentrationen av CO2 inomhus påverkas av en kombination av CO2 utomhus, utandningsluften från människor inomhus och byggnadens ventilationsflöde. Faktum är att många av de ventilationssystem vi använder idag återvinner luft för att spara energi och flyttar i själva verket runt den gamla luften istället för att ta in ny luft. Detta kan resultera i höga halter av CO2 och dålig kvalitet på inomhusluften.

AS-AT-B2B-Interim-content-B2B-Back-to-work-Header

Hur påverkas kommersiella byggnader och de som vistas där av höga nivåer av CO2?

Att övervaka luftkvaliteten är inte bara viktigt av hälsoskäl, utan också för de besparingar det kan innebära för företagen. Faktum är att enbart i USA har kostnadsbesparingarna och produktivitetsvinsterna från förbättrade inomhusmiljöer uppskattats till 25 till 150 miljarder dollar per år.7 Här följer några av konsekvenserna av höga halter av CO₂ inomhus.

 • Minskad kognitiv prestationsförmåga:

  En studie från Harvard University visade att kognitiva funktioner förbättrades i gröna byggnader med 101 % jämfört med i konventionella byggnader.8 Utöver detta har många studier visat att höga halter av CO2 kan minska hjärnans aktivitet9 och försämra de högre kognitiva funktionerna.10 Forskning har också visat att om man ökar ventilationsflödet i skolor kan det förbättra elevers resultat på prov och göra att de klarar av uppgifter snabbare.11Att övervaka CO2 är därför mycket viktigt för att förbättra den kognitiva förmågan hos de som vistas i byggnader som skolor och kontor.
 • Låg produktivitet och missnöje:


  Dålig kvalitet på inomhusluften i byggnader kan leda till minskad produktivitet pencil_with_line (1)och missnöjda besökare. 12 Forskning har dock visat att det är möjligt att öka arbetseffektiviteten med upp till 60 % genom att minska halten av CO2 på arbetsplatsen.13 Att övervaka COspelar en avgörande roll för att kunna optimera produktiviteten i kommersiella byggnader som skolor och kontor.
 • Högre sjukfrånvaro:

  I Europa uppgår sjukfrånvaron till cirka 2,15 % av ett lands BNP14, vilket exempelvis motsvarar ungefär 77,5 miljarder pund per år i Storbritannien (ungefär 99,39 miljarder dollar).15 I många studier har det undersökts hur ett ökat ventilationsflöde i skolor kan minska frånvaron.16 Utöver det fann man i en studie att ett ökat ventilationsflöde minskade antalet sjukdagar med 12 % per 1 timmes ökning av luftväxlingshastigheten.17 Att övervaka CO2 kan därmed bidra till att minska kostnaderna för sjukfrånvaro i kommersiella byggnader.
 • Utlösa astmaanfall:

  Det finns ett samband mellan astmasymtom och CO2. I en studie har man visat att astmaanfallen ökar med upp till 18 % när halten av CO2 i klassrummet ökar.18 Att eliminera det som kan utlösa astma kan bidra till att minska kostnader kopplade till sjukfrånvaro och samtidigt förbättra välbefinnandet hos de som vistas i byggnaden. Att övervaka CO2 är därför mycket viktigt i kommersiella byggnader som skolor och kontor.

  AS-AT-Ten-reasons-why-facility-managers-should-measure-IAQ-in-schools-Header

 

 

 

 

 

 

Varför är övervakning av CO2 viktigt för att kunna förstå effektiviteten hos HVAC-systemet i din byggnad?

Att se till att ditt ventilationssystem fungerar korrekt är grundläggande för inomhusluftens kvalitet i din byggnad. Faktum är att det i undersökningar fastslagits att 52 % av luftkvalitetsproblemen inomhus var relaterade till otillräcklig ventilation.19


Om du undrar om ditt HVAC-system fungerar effektivt kan du kontrollera det genom att titta på halterna av CO2. Faktum är att mängden CO2 i en byggnad vanligtvis är relaterad till den mängd frisk luft som tas in. Generellt gäller att ju högre koncentration av CO2 i byggnaden, desto mindre mängd frisk luft som kommer in i byggnaden.

Att förbättra ventilationen och se över hur utrymmen används kan bidra till att minska halten av CO2 inomhus och dess effekter. För att kunna göra det behöver du data som talar om när du behöver göra en förändring. Att övervaka CO2-nivåerna med Airthings for Business i kommersiella byggnader ger fastighetsförvaltare och hyresgäster flera möjligheter att genomföra åtgärder för att hålla luften frisk och säker. 

How improving office air quality unlocks greater productivity, wellbeing and operational benefits

 

Sources

1  Harvard Annual review of public https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-publhealth-031816-044420

2  https://www.health.state.mn.us/communities/environment/air/toxins/co2.html 

3  https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide 

4  https://climate.nasa.gov/causes/ 

5 https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf

6 https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf  United nations

7  Harvard Annual review of public healthhttps://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-publhealth-031816-044420#_i1

8  https://green.harvard.edu/tools-resources/research-highlight/impact-green-buildings-cognitive-function

 9 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20842164

10 https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2015/10/27/why-your-office-air-could-be-crimping-your-productivity/?noredirect=on&utm_term=.ee38ebbe40ae

11  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ina.12403

12 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15330777

National Center for Biotechnology Information,U.S. National Library of Medicine

13 https://emcoruk.com/workplace_productivity.pdf

14  https://www.eurofound.europa.eu/de/publications/report/2010/absence-from-work 

15 https://www.ablrecruitment.com/sick-staff-cost-uk-economy-77-5-billion-year/

16 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ina.12403

17 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25789698/

18 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17100666/  

19 https://www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_iii/otm_iii_2.html  

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started