Airthings strävar vi alltid efter att använda data för att ge dig användbara insikter om din byggnad. Detta för att förbättra hälsan och välbefinnandet både hos ditt företag och hos de som vistas i byggnaden. Det är därför vi nu erbjuder en algoritmbaserad mögelriskindikation (MRI). MRI finns tillgängligt som en del av vår lösning genom Airthings for Business Wave Mini. Med hjälp av dina luftkvalitetsdata kan vi uppskatta risken för att mögel ska utvecklas.

Mögel går inte alltid att se med blotta ögat, men kan snabbt växa till sig och spridas. Därför är det viktigt att åtgärda potentiella problem redan innan de första tecknen på mögel börjar dyka upp. moln

Innehåll:

Vad är mögel? 
Hur påverkas kommersiella byggnader och de människor som vistas där av mögel? 

mini mould-1

Vad är mögel? 

Mögel är en mikroskopisk svamp som naturligt bryter ner dött organiskt material. Det finns 100 000 olika typer av mögel, varav 100-150 arter vanligtvis återfinns i våra byggnader1. Alla arter trivs i fuktiga miljöer och många är skadliga både för byggnaden och för hälsan hos de som vistas i byggnaden. 

Mögel livnär sig på byggnadsmaterial, vilket främjar deras fortsatta tillväxt och reproduktion. Vissa arter kan producera luftburna sporer, vilket hjälper möglet att spridas ytterligare och bidra till luftvägssjukdomar. 

AS-B2C--How-to-get-rid-of-mold-and-mildew-in-your-home-for-a-healthier-environment-and-better-indoor-air-quality-Insert-1 (1)Want to book a demo or expand your current setup? Contact us 

Hur påverkas kommersiella byggnader och de människor som vistas där av mögel? 

Svamptillväxt inomhus har varit ett problem för människan i minst 5 000 år2

Mögel kan innebära ett allvarligt problem för alla byggnader. Om fukt kommer in i väggarna kan mögel börja växa och bryta ner byggnadsmaterialet och försämra byggnadens kvalitet.3

Förutom att livslängden på din byggnad förkortas, och att det ofta kräva kostsamma reparationer, kan mögel även utgöra en hälsorisk för de som vistas i byggnaden. Faktum är att 21 % av alla astmafall i USA beror på exponering för fukt och mögel4, vilket resulterar i ohälsosamma arbetsförhållanden och en ökad sjukfrånvaro. Flera studier har dessutom visat att fuktiga eller mögliga byggnader kan mer än fördubbla risken för negativa hälsoeffekter såsom besvär i de nedre luftvägarna, påverkan på slemhinnor samt huvudvärk och trötthet.5

Mögel har även andra negativa konsekvenser för byggnader. Den unkna lukten gör de människor som vistas där mindre nöjda med byggnaden och mögeltillväxten minskar också värdet på byggnaden. Mögel kan även innebära ökade kostnader för försäkringsskyddet. Och, slutligen, om möglet påverkar isoleringen i byggnaden påverkas även isoleringseffekten negativt, vilket i sin tur innebär högre elräkningar och en större påverkan på miljön.6 

Ta reda på mer om hur Airthings for Business kan informera dig om din mögelrisk innan möglet blir ett problem→

 

Referenser:

  1. https://www.springer.com/gp/book/9789086867226
  2. https://www.springer.com/gp/book/9789086867226, avsnitt 9
  3. https://www.ashrae.org/File%20Library/About/Position%20Documents/ASHRAE---Limiting-Indoor-Mold-and-Dampness-in-Buildings.pdf
  4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7596174/pdf/11783_2020_Article_1357.pdf
  5. https://www.osti.gov/servlets/purl/925535
  6. https://www.ashrae.org/File%20Library/About/Position%20Documents/ASHRAE---Limiting-Indoor-Mold-and-Dampness-in-Buildings.pdf

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started