Vad vi mäter: lättflyktiga organiska föreningar (VOC) i byggnader

Marie Bannister

Marie Bannister

maj 31, 2022

Utan att veta om det har du förmodligen andats in lättflyktiga organiska föreningar (VOC) på din arbetsplats. Och har du någonsin funderat över den där "nybilslukten" i din nya, fina företagsbil? Troligtvis orsakas den av de ämnen som avges från material och de ytbehandlingsmedel som finns i bilen, vilket är en av många källor till lättflyktiga organiska föreningar.

Lättflyktiga organiska föreningar (VOC) kan leda till olika hälsoproblem och ökade kostnader för ditt företag.

Eftersom människor tillbringar ungefär 90 % av sin tid inomhus1, merparten av detta på jobbet eller i en skolmiljö, är övervakning av VOC avgörande för att säkerställa en säker miljö för de som vistas i byggnaden.

Innehåll:

Vad är lättflyktiga organiska föreningar (VOC)?

Lättflyktiga organiska föreningar (VOC) är luftburna kemikalier som avges från bland annat rengöringsprodukter, luftfräschare, möbler och byggnadsmaterial. På kontoret kan elektroniska enheter och datorer bidra till en ökad mängd VOC. 2 VOC kan orsaka huvudvärk och irritation i ögon, näsa och svalg.3 Dessa symtom kan dessutom översättas till kostnader eftersom de som vistas i byggnaden kan drabbas av minskad kognitiv prestationsförmåga och sjukfrånvaron ökar. 

En studie genomförd på 37 företag i Kalifornien fann att VOC-koncentrationerna var över de rekommenderade nivåerna i 86 % av byggnaderna.3 Detta är inte särskilt förvånande eftersom koncentrationerna av VOC är upp till tio gånger högre inomhus än utomhus.4 Och naturligtvis kan vissa aktiviteter förvärra problemen. Färgborttagning och andra aktiviteter kan exempelvis öka nivåerna av VOC inomhus och nivåerna kan då vara 1 000 gånger högre än nivåerna utomhus.5

 

craft_products_filled

Varför är återvunnen luft kopplat till höga halter av VOC i byggnader?

Nya byggnader är idag mycket lufttäta för att förhindra värmeförlust. Som en konsekvens är koncentrationen av VOC inomhus nu högre än tidigare. Faktum är att många av de ventilationssystem vi använder idag återvinner luft för att spara energi och flyttar i själva verket runt den gamla luften istället för att dra in ny luft. 6 Detta kan resultera i höga halter av VOC och dålig kvalitet på inomhusluften. När byggnader och bostäder blir mer energieffektiva och lufttäta kan inomhusluften alltså påverkas negativt.

När du väl kan övervaka nivåerna av VOC i din byggnad kan du enkelt vidta åtgärder för att minska dem. Åtgärderna kan handla om att förbättra luftcirkulationen och att öppna fönster.

Consumer_Survey_VOCs

Vilka är vanliga källor till VOC i byggnader?

 • Byggnadsmaterial såsom trä, metall, tegel, plast, skumplast, keramik och cement.
 • Kontorsutrustning såsom kopiatorer och skrivare, korrigeringsvätskor och självkopierande papper (CCP).
 • Grafiskt material och hantverksmaterial såsom lim, märkpennor och fotografiska vätskor. Exponering för metylendiklorid, en av de vanligaste komponenterna i lim, är mycket skadligt.
 • Hushållsprodukter såsom lösningsmedel, rengöringsmedel och till och med tapeter. Vissa kan innehålla farliga flyktiga organiska föreningar såsom aceton, formaldehyd och butanol.
airthings-office-bg-heroWant to book a demo or expand your current setup? Contact us 

Vilka är typiska symptom på exponering av höga VOC-nivåer?

De vanligaste tecknen eller symtom i samband med exponering för VOC innefattar obehag i näsa och svalg, huvudvärk, allergisk reaktion på huden, andningssvårigheter, illamående, trötthet och yrsel.7

Andra effekter på hälsan inkluderar:

 • Irritation i ögon, näsa och svalg. 8
 • Huvudvärk, koordinationssvårigheter och illamående. 9
 • Skador på lever, njure och det centrala nervsystemet vid höga nivåer under långa tidsperioder. 10

Hur påverkas arbetsplatser av höga halter av VOC?


Höga halter av lättflyktiga organiska föreningar på en arbetsplats kan leda till flera olika symtom beroende på varaktigheten av de höga halterna och vilken typ av VOC det handlar om. 

 • Astmasymtom och sjukfrånvaro:

  Exponering inomhus av VOCer har kopplats till astma och astmatiska symtom såsom ökad känslighet i luftvägarna och nedsatt lungfunktion. 11 Sjukfrånvaro bland astmatiker utgör upp till 30 % av de totala sjukskrivningarna kopplade till besvär från luftvägarna.12 Detta leder till kostnader för de anställda, vilka uppskattas vara 2,5 gånger högre än för kontrollgruppen ( 5 385 dollar respektive 2 121 dollar). 13
  Att kontrollera det som utlöser astma kan leda till enorma besparingar för kommersiella byggnader samtidigt som det förbättrar välbefinnandet hos de som vistas där.
 • Huvudvärk och kognitiv prestationsförmåga:

  Graph (1)Att arbeta med huvudvärk som ett resultat av VOC ger inte de bästa förutsättningarna för vår förmåga att fokusera och prestera. Forskare från University of Toledo, Ball State University och Virginia Tech undersökte kopplingen mellan migrän, huvudvärk och kvaliteten på inomhusluften. De fann att när deltagarna arbetade i en miljö med en ohälsosam inomhusluft uppgav 38 % att de hade huvudvärk en till tre dagar per månad och 8 % uppgav att de hade huvudvärk varje dag. 14 Detta har beräknats kosta mer än 20 miljarder dollar per år i direkta sjukvårdskostnader och förlorad arbetstid. 15

  Att övervaka luftkvaliteten är av avgörande vikt för att kunna säkerställa snabba åtgärder för att minska halterna av VOC och de relaterade prestationsförlusterna.
 • Nöjdhet:

  B2C_dashboard_frontVOC-relaterade symtom minskar nöjdheten hos de som vistas i en byggnad. I en studie fastslogs att tillfredsställelsen med inomhusmiljön är högre i gröna byggnader. 16 Utöver detta visade studien att det finns en betydande minskning för risken att de som vistas i byggnaden ska drabbas av huvudvärk, onormal trötthet och hudirritationer (vilket alla är symtom kopplade till VOC) i gröna byggnader. Att förbättra luftkvaliteten möjliggör ökad nöjdhet hos anställda, studenter och besökare på vilken arbetsplats som helst.

Övervakning av VOC-koncentrationer är grundläggande eftersom de fluktuerar över tid och påverkas av flera faktorer. När du väl kan övervaka nivåerna av VOC i din byggnad kan du enkelt vidta åtgärder för att minska dem. Åtgärderna kan handla om att förbättra luftcirkulationen från HVAC-systemet, uppgradera ventiler och där så är tillämpligt öppna fönster.

 

Discover how commercial properties can use indoor air to their advantage. Download our eGuide

 

Källor:

1 Harvard Annual review of public https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-publhealth-031816-044420

2 https://home.jeita.or.jp/page_file/20140206110359_IlLHdNRXFf.pdf

3 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es202132u

3.https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality

4 https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality

5 https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality

6 https://oda.hioa.no/nb/item/asset/dspace:23338/14733315.2018.1435026.pdf 

7 https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality

8 https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality

9 https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality

10 https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality

11 https://thorax.bmj.com/content/59/9/746

12 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11059951/

13 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11842295/ 

14 https://headaches.org/2012/12/15/poor-indoor-air-quality-leads-to-migraine-and-headache/#:~:text=Office%20workers%20in%20buildings%20with,a%20new%20study%20has%20found.

15 https://www.hcplive.com/view/migraine_work 

16 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ina.12515

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started