Radon är en färglös och luktfri gas som tar sig in i byggnader från marken via olika otätheter. Enligt amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA (Environmental Protection Agency) är radon den främsta orsaken till lungcancer bland icke-rökare.1 För att säkerställa att de som vistas i en byggnad inte utsätts för några hälsorisker ska radonhalterna i byggnaden övervakas kontinuerligt och över tid.

Want to book a demo or expand your current setup? Contact us    

Innehåll:

Vad är radon?

Radon beräknas orsaka omkring 21 000 dödsfall i lungcancer i USA varje år.2 Generellt sett beräknas radon orsaka mellan 3–14 % av alla lungcancerfall i ett land, beroende på den nationella genomsnittliga radonhalten och förekomsten av rökning.3

Radon är en färglös och luktfri gas som finns naturligt i marken. Stenarna och jorden under byggnader innehåller spår av uran. Med tiden bryts uranet ner och bildar andra grundämnen i en process som kallas radioaktivt sönderfall.

När radongas sönderfaller avger den radioaktiv strålning i form av en alfapartikel. Inuti byggnader tenderar lufttrycket att vara lägre än utanför och därför sugs radon in genom otätheter i golvet.4 Eftersom radon är en gas sprids den i luften och når även högre upp i byggnader.

Why-does-radon-in-office-buildings-matter---header (1)Want to book a demo or expand your current setup? Contact us    

Varför ska man övervaka radongas på arbetsplatser?

Moderna byggnader är ofta välisolerade och ibland kan det till och med vara så att fönstren inte går att öppna. Detta för att spara på energikostnader och minska elförbrukningen. Men bristfällig luftcirkulation kan innebära radon i höga koncentrationer och långvarig exponering kan vara mycket farligt.

Eftersom radon är en gas, fluktuerar nivåerna över tid. Genom att övervaka dessa variationer under längre tidsperioder kan vi få mer exakta och meningsfulla mätresultat.Why does radon in office buildings matter - Insert - 2-1

Varför är det så viktigt för fastighetsförvaltare och människorna som är i byggnaden att kontrollera radon?

Radonexponering i skolor:


I en rikstäckande amerikansk undersökning av radonhalter uppskattades det att nästan en av fem skolor i USA åtminstone har ett klassrum med höga radonhalter enligt en kortsiktig mätning.5 Dessa skolmätningar låg över gränsvärdet på 4 pCi/L. På denna nivå rekommenderar den amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA (Environmental Protection Agency) att åtgärder ska vidtas.

I norra New York har ungefär 90 % av de 4 290 skolorna belägna i området fastslagits tillhöra zon 1 (4 pCi/L) av EPA.

Radon är med andra ord ett problem som vi alla behöver bry oss om för att skydda oss själva och de som vistas i byggnaden. 

Lagkrav i skolor och på arbetsplatser:

Allteftersom kunskapen om radon ökar, utökas också lagstiftningen för att skydda anställda över hela världen.

EU främjar strålskydd genom lagstiftning och en rad direktiv. Inom hela EU fastställer det nuvarande direktivet grundläggande säkerhetsstandarder för strålskydd (96/29/Euratom) och grundläggande säkerhetsnormer för alla medlemsstater.4 En del av detta är att skydda allmänhetens hälsa, exempelvis från radon i byggnader.5 

Liknande lagstiftning återfinns i många länder över hela världen. I Storbritannien identifieras exempelvis radon som en potentiell fara i bostäder och omfattas av bostadslagen the Housing Act 2004, en viktig lagstiftning att komma ihåg för hyresvärdar.6 

På samma sätt trädde den brittiska förordningen om joniserande strålning, UK Ionizing Radiations Regulations 20177, i kraft. Den innebär att om radon förekommer över det fastställda gränsvärdet på 300 Bq/m3 (som ett årligt genomsnitt) ska arbetsgivare vidta åtgärder för att begränsa exponeringen. 

Nyligen tillkännagavs i Tyskland att de arbetar med en standard för radonskyddade genomförandemetoder för konstruktion och renovering och radonskyddade konstruktioner i nybyggnationer och renoveringar kommer att föreskrivas i DIN SPEC 18117.8

I USA krävs radontest i skolor i nio olika delstater och rekommenderas eller uppmuntras i ytterligare tre delstater.9

Bevisligen varierar radonlagstiftningen beroende på plats och på medvetenheten om problemet. Genom att börja övervaka nu kan du säkerställa att du ligger steget före lagstiftningen och visa att du prioriterar hälsa och välbefinnande hos dina anställda och elever. 

What-are-the-rules-about-indoor-air-quality-in-workplaces-Inserts-3CONTACT US  Want to make sure the air in your school is healthy? 

En enkel lösning

Att övervaka radonnivåerna i byggnader är grundläggande för att säkerställa att de håller sig inom de rekommenderade gränserna. Enkla åtgärder som att förbättra ventilationen hjälper till att skingra för höga nivåer. Genom att övervaka radon och andra föroreningar i byggnaden vet du när höga nivåer har ansamlats. Ta kontroll över luften i din skola, kontor eller kommersiella byggnad för att skapa en säker och produktiv miljö och optimera energianvändningen.

New call-to-action

 

Källor:
1https://www.epa.gov/radon/health-risk-radon 

2  https://www.epa.gov/radon/health-risk-radon 

3 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/radon-and-health 

4 https://www.ukradon.org/information/radonataglance 

5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6211050/ 

6  https://www.ukradon.org/information/tenants

7 https://www.hse.gov.uk/radiation/ionising/radon.htm#legalrequirements 

8. https://www.bi-medien.de/artikel-43941-bm-radonsicher-bauen-lueking.bi

9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6211050/table/ijerph-15-02149-t001/

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started