Vad vi mäter: temperatur i byggnader

Marie Bannister

Marie Bannister

april 20, 2022

Hur varmt eller kallt ett utrymme känns kan skapa debatt på alla arbetsplatser.

Extrema temperaturer är dåligt för välbefinnandet och produktiviteten och det minskar även koncentrationen och arbetsförmågan. Uppvärmning och luftkonditionering är också stora energiförbrukare, vilket påverkar företagens driftskostnader. Eftersom människor tillbringar ungefär 90 % av sin tid inomhus1 är övervakning av temperaturen av avgörande vikt för kommersiella byggnader såsom skolor och kontor.temperatur kontor

Want to book a demo or expand your current setup? Contact us 

Innehåll

Vilka är fördelarna med att övervaka temperaturen i byggnader?

Övervakning av temperaturen gör det lättare att ställa in nivåerna för optimal produktivitet och välbefinnande och hyresgäster eller anställdas nöjdhet. Det ökar också kontrollen över energikostnaderna eftersom du får tillgång till data som möjliggör att värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC) används mer effektivt.

I en studie från Cornell University2 fann man att genom att ställa in en optimal temperatur kan följande uppnås:

 • Minska arbetstagarnas misstag med 44 %.
 • Minska energiförbrukningen (genom minskad kylning). 
 • Öka effekten med 150 %.
  From-office-manager-to-Office-Hero-with-indoor-air-quality-monitoring-header-1
Want to book a demo or expand your current setup? Contact us 

 

Varför ska man övervaka temperaturen i byggnader?

Fastighetsförvaltare får ofta höra motstridiga åsikter. "Det är för varmt på plan 2" men samtidigt "är det dragigt på plan 2". Det kan vara ganska förvirrande. Genom övervakning får du fakta som kan ligga till grund för vilka åtgärder som behöver vidtas.

Kontor eller klassrum som är för varma eller för kalla kan dessutom leda till olika oönskade effekter för själva byggnaden och även för dem som vistas där, samtidigt som det höjer verksamhetskostnaderna. Det här är anledningen till att man ska övervaka temperaturen i kommersiella byggnader.

 • Öka nöjdheten hos de som vistas i byggnaden:

  Sustainability graphics-People_Employees Health, safety and WellbeingEn behaglig inomhusmiljö är en av de viktigaste förutsättningarna för att de som vistas där ska kunna känna sig nöjda med byggnaden, och i synnerhet när det gäller kontor.

  Detta har bekräftats i en undersökning av 16 kontorsbyggnader i Tyskland. I undersökningen framkom att om de som vistades i byggnaden hade kontroll över inomhusklimatet, hade det en stark positiv effekt på deras nöjdhet med inomhusmiljön.12 Övervakning av inomhustemperaturen bidrar till att människor lämnar rummet nöjda istället för att klaga på att det kändes för kallt eller för varmt.
 • Förbättra prestation och produktivitet:

  Sustainability graphics_PeopleTemperatur är en viktig aspekt beträffande vår förmåga att fokusera och prestera både på kontoret och i skolan.

  Faktum är att det i en studie har visats att genom att sänka klassrumstemperaturerna på sensommaren från 25 °C till 20 °C (77 °F till 68 °F) förbättrades elevernas prestationer avsevärt.3 På samma sätt visade en annan studie att prestationsnivåerna på kontoret minskade med 15 % när temperaturen ökade från 24,8 °C till 26 °C (76,6 °F till 78,8 °F).4
  Övervakning av inomhustemperaturen är alltså en viktig faktor i alla kommersiella byggnader för att säkerställa optimal produktivitet och koncentration.

 • Förbättra energieffektiviteten:

  Sustainability graphics-Planet_Plastic and Recycling ProjectsFörutom att sänka produktivitetsnivåerna kan för höga temperaturer inomhus leda till extra kostnader för fastighetsägare.

  I en studie uppskattades det att genom att hålla temperaturen på kontor inom det optimala intervallet kan runt 330 dollar per anställd och år sparas.5

  Termostater som inte är centralt placerade i ett utrymme utan placerade nära källor till drag, värme eller i direkt solljus kan leda till en felaktig avläsning av temperaturen. Genom att övervaka temperaturen med lämpliga sensorer över tid får du möjlighet att ha total kontroll över dina värme- och energiutgifter.
 • Motverka astmaanfall och minska sjukfrånvaron:

  pollen_illustrations2_AsthmaTemperaturförändringar har också kopplingar till astma eftersom plötsliga förändringar från varmt till kallt i vissa fall kan orsaka ett astmaanfall.6

  Resultaten från en studie visade att inandning av varm, fuktig luft utlöste en omedelbar ökning av luftvägsmotståndet hos patienter med mild astma.7

  Sjukfrånvaro bland astmatiker utgör upp till 30 % av de totala sjukskrivningarna på grund av besvär från luftvägarna.8 Detta leder naturligtvis till kostnader för arbetsgivarna som har uppskattats bli 2,5 gånger högre (5 385 dollar respektive 2 121 dollar för kontrollgruppen).9 Att kontrollera det som utlöser astma kan leda till enorma besparingar för kommersiella byggnader samtidigt som det förbättrar välbefinnandet och nöjdheten hos de som vistas där.


 • Slösa inte på energi när byggnader står tomma:

  Sustainability graphics-Business_Innovate for Circular EconomyNär företag stänger för helgdagar, eller under renoveringar, vill många spara på elkostnaderna och minska sin miljöpåverkan genom att sänka temperaturen i byggnaden och justera HVAC-systemet. Men detta glöms tyvärr ofta bort.

  Det är också viktigt att hitta rätt balans. När temperaturen utomhus är betydligt lägre än vanligt finns det en risk att inomhustemperaturen sjunker till under 0 °C (32 °F) vilket gör att vattenledningarna fryser. Kyla orsakar påfrestningar i strukturerna i byggnader och installationer. Vattenledningar som är inbyggda i ytterväggar, som normalt förblir frostfria, riskerar att frysa när utomhustemperaturen sjunker till mellan -20 °C och -30 °C (-4 °F till -22 °F).

  Att minska systemens effekt när byggnader står tomma kan bidra till kostnadsbesparingar och att mycket energi sparas. Genom att övervaka på distans via Airthings Dashboard eller via Airthings API har du full kontroll över bland annat byggnadens temperatur och kan göra anpassningar därefter.From office manager to Office Hero with indoor air quality monitoring-insert-3-1
  Genom att övervaka temperaturen på distans med Airthings sensorer över flera platser är det möjligt att få en korrekt bild av inomhustemperaturen i realtid och vidta åtgärder omedelbart när så behövs.

New call-to-action

Källor:

1 Harvard Annual review of public https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-publhealth-031816-044420 

2 http://ergo.human.cornell.edu/Conferences/EECE_IEQ%20and%20Productivity_ABBR.pdf

3 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10789669.2007.10390951

4 https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB6432.pdf

5 https://escholarship.org/uc/item/39s1m92c

6 https://getasthmahelp.org/indoor-air-quality.aspx Asthma Initiative of Michigan

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3373066/

8  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11059951/

9 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11842295/

10 https://epi.dph.ncdhhs.gov/oee/mold/grow.html

12 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378778807000588 

 

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started