Vad vi mäter: fuktnivåer i byggnader

Marie Bannister

Marie Bannister

juni 1, 2022

Höga nivåer av fukt i luften kan skada byggnader, utlösa astma och allergier och bli till en gynnsam miljö för mögel och dammkvalster vilket i sin tur förvärrar astma. Å andra sidan kan för låg luftfuktighet öka risken för spridning av infektioner. Förutom att skapa hälsorisker som bidrar till sjukdom och sjukfrånvaro ökar även fuktproblem risken för skador på byggnader. Eftersom människor tillbringar ungefär 90 % av sin tid inomhus1 är övervakning av luftfuktigheten av avgörande vikt för kommersiella byggnader som skolor och kontor. 

Innehåll:

HUMID-WINDOWWant to book a demo or expand your current setup? Contact us   

Vad är luftfuktighet?

Luftfuktighet är ett mått på mängden vattenånga i luften vilket är en naturlig del av vår atmosfär. Fukt inomhus kan däremot leda till olika oönskade förhållanden för byggnader och för de som vistas där.

humidity header image (1)Want to book a demo or expand your current setup? Contact us   

Hur påverkas kommersiella byggnader och de människor som vistas där av luftfuktighet?

 • Spridning av infektioner och ökad sjukfrånvaro:

  SCIENTISTFör låg luftfuktighet kan öka spridningen av infektioner. Det finns studier som visar att när den absoluta luftfuktigheten är låg, överlever virus i luften längre och överföringsgraden ökar.2 Detta kan leda till en ökad sjukfrånvaro på exempelvis skolor och kontor.

  Flera olika studier har visat att genom att öka luftfuktigheten inomhus, kan vi minska viruspartiklarnas smittsamhet. Faktum är att forskare fann att en timme, efter att ha frisläppts i ett rum med en relativ luftfuktighet på 23 % eller mindre, kunde upp till 77 % av viruspartiklarna fortfarande infektera.3

  När luftfuktigheten istället ökades till cirka 43 % var det bara 14 % av viruspartiklarna som kunde infektera celler.4 Att bibehålla en relativ luftfuktighet inomhus på över 40 % minskar avsevärt smittsamheten hos virus i luften.5

  Övervakning av luftfuktighet blir med andra ord en hjälp i kommersiella byggnader för att motverka virusspridning och sjukskrivning.

 • Skador på byggnader orsakade av mögel:

  b2c-slider-background-with-moldExtremt hög luftfuktighet ökar risken för skador på byggnader. Det kan orsaka tillväxt av svampar, bakterier och andra mikroorganismer på byggnadens strukturella delar om den relativa luftfuktigheten inuti byggnaden uppnår 70 % eller mer och dammkvalster kan dessutom föröka sig i möbler. 11

  Resultaten av en studie visade att bristfällig fuktkontroll leder till ett obehagligt termiskt klimat och mögeltillväxt så omfattande att vissa byggnader blir obeboeliga. 12 Faktum är att överskott av fukt eller vatten kan tränga in i tak, väggar, golv eller möbler genom läckage eller kondensering av atmosfärisk vattenånga. En mikrobiell tillväxt sätts sedan omedelbart igång vilket leder till angrepp på byggnadsmaterial och en försämrad total luftkvalitet. 13 Att övervaka luftfuktigheten är därför oerhört viktigt för att begränsa och förhindra byggnadsskador.
 • För hög luftfuktighet kan vara orsaken till mögel och dammkvalster:

  moldy-chairMögelhantering omfattas i specifika standarder från den amerikanska motsvarigheten till Arbetsmiljöverket Occupational Safety and Health Administration (OSHA) för allmän industri, varvsanställning och konstruktion. På liknande sätt reglerar Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) mögel på arbetsplatsen. Och som vi alla vet kan för hög luftfuktighet orsaka mögeltillväxt.

  Mögel skadar inte bara själva byggnaden, utan påverkar även de anställdas hälsa negativt.

  Allergier har ökat kraftigt de senaste 20 åren. Enligt Allergy UK lider 44 % av alla vuxna i Storbritannien av en eller flera allergier. 6 Luftfuktighet inomhus är den viktigaste faktorn för att kunna fastställa tillväxten av mögel och dammkvalster.7 Dessa är två av de främsta orsakerna till allergisymtom8 och även påverkan på själva byggnaden.

  Att övervaka luftfuktigheten kan därför bidra till att minska allergisymtomen hos de som vistas i kommersiella byggnader såsom skolor och kontor.

 

 • Astma påverkas av fukt:

  pollen_illustrations2_AsthmaDet är känt att hög luftfuktighet kan utlösa astma. Det har faktiskt visat sig i en studie att inandning av varm, fuktig luft konsekvent utlöste hosta hos patienter med mild astma. 9

  Dessutom visar resultaten från en annan studie utförd i Västeuropa att antalet fall av astma ökade med 2,7 % när det årliga medelvärdet för relativ luftfuktighet inomhus ökade med 10 %.10 Övervakning av luftfuktigheten kan därför bidra till att förhindra astmaanfall i kommersiella byggnader såsom skolor och kontor.

Airthings rekommenderar att luftfuktigheten ska ligga i intervallet 30 % till 60 %. Genom att hålla ett öga på luftfuktighetsnivåerna får du varningar och kan vidta åtgärder i tid, vilket minskar kostnaderna för din organisation.

 

New call-to-action

Sources

1 Harvard Annual review of public https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-publhealth-031816-044420

2 https://www.sciencedaily.com/releases/2009/02/090209205148.htm

3 https://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130227183456.htm (John D. Noti, Francoise M. Blachere, Cynthia M. McMillen, William G. Lindsley, Michael L. Kashon, Denzil R. Slaughter, Donald H. Beezhold. High Humidity Leads to Loss of Infectious Influenza Virus from Simulated Coughs. PLoS ONE, 2013; 8 (2): e57485 DOI: 10.1371/journal.pone.0057485)

4 https://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130227183456.htm (John D. Noti, Francoise M. Blachere, Cynthia M. McMillen, William G. Lindsley, Michael L. Kashon, Denzil R. Slaughter, Donald H. Beezhold. High Humidity Leads to Loss of Infectious Influenza Virus from Simulated Coughs. PLoS ONE, 2013; 8 (2): e57485 DOI: 10.1371/journal.pone.0057485) 

5 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0057485

6 https://www.allergyuk.org/information-and-advice/statistics

7 https://www.lung.org/clean-air/at-home/indoor-air-pollutants/dust-mites

8 https://www.sciencedaily.com/releases/2008/03/080326194314.htm

9 https://www.sciencedaily.com/releases/2012/06/120606164934.htm

10 https://www.who.int/ceh/capacity/respiratory.pdf

11 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/156146/WA754ES.pdf

12 https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/indoor-air-quality-and-energy-efficiency

13 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/156146/WA754ES.pdf 

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started