Alle skal ha like muligheter uavhengig av kulturell bakgrunn, etnisitet, funksjonsevne, kjønn og kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, livssyn, religion eller seksuell orientering. Vi ønsker et variert og inkluderende arbeidsmiljø med like karrieremuligheter for alle.

Les på engelsk

Del 1: Tilstand for kjønnslikestilling

I Airthings ASA var det per 31.12.21 totalt 96 ansatte, av disse er 72% menn og 28% kvinner. I konsernledelsen er fordelingen 62% menn og 38% kvinner. Det er en målsetning at kvinneandelen skal øke både totalt og i ledelsen. Airthings skal være en inkluderende og utviklende arbeidsplass for alle kjønn.

Ansatte i Airthings er i hovedsak ansatt i faste heltidsstillinger. Det er under 5 personer i selskapet som har valgt å jobbe frivillig deltid. Medarbeidere i midlertidige stillinger er interns og vikarier. I 2021 var det 2% av de ansatte som jobbet i midlertidige stillinger.

Gjennomsnittlig antall uker foreldrepermisjon for kvinner var 34 og gjennomsnittlig antall uker for foreldrepermisjon for menn var 16.

Totalt ansatte Ledelsen Gjennomsnitt antall uker foreldrepermisjon
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
72% 28% 62% 38% 16 34

 

Del 2: Hvordan jobber vi for likestilling og ikke-diskriminering

I Airthings ser vi verdien av å ha et mangfold av mennesker som gjenspeiler samfunnet vi er en del av. Per 31.12.21 hadde vi ansatte med 36 ulike nasjonaliteter og arbeidsspråket i selskapet er engelsk. Vi jobber med mål om et inkluderende arbeidsmiljø med like karrieremuligheter for alle. Airthings tilrettelegger for at alle ansatte skal gis like muligheter til jobbutvikling, og vi jobber aktivt med å stimulere til å få flere kvinner inn i ledende stillinger samt i stillinger som det er en overvekt av menn som innehar. Ved ansettelser generelt har vi fokus på å rekruttere for å oppnå balanse med hensyn til alder, kjønn og annen bakgrunn.

Airthings ansatte er ansvarlig for å bidra til et godt og inkluderenede arbeidsmiljø, og opptre på en måte som styrker samholdet internt, samt skaper tillit og respekt. Vårt likestillings- og menneskerettighetsarbeid er forankret i virksomhetens strategi, verdier og etiske retningslinjer, og er skrevet ned i personalboken.

Airthings har nulltoleranse for trakassering, og i våre retningslinjer henvises det til hvordan ansatte går frem dersom det oppstår situasjoner der det må varsles. Det er utarbeidet gode beskrivelser av varslingsrutinen, som ligger lett tilgjengelig for de ansatte. Det er i 2021 ikke rapportert om hendelser av diskriminering eller andre uønskede hendelser gjennom varslingsrutinen eller andre kanaler.

I våre medarbeiderundersøkelser som gjøres hver 3. mnd, kartlegges arbeidsmiljø og medarbeiderengasjement. Resultatene følges opp i hver enkelt avdeling samt i ledergruppen. Tiltak blir utarbeidet og fulgt opp.

Airthings jobber aktivt med et inkluderende og ikke-diskriminerede arbeidsmiljø. I 2021 startet vi arbeidet med FN’s bærekraftsmål og spesielt mål nummer 5 “Likestilling mellom kjønnene”. Vi fokusere på likestilling på alle områder og senest 8. Mars 2022 satte vi kvinner i fokus med en workshop hvor temaet var “Hvordan kan vi bryte ned forskjellene”.

Profesjonelle og grundige rekrutteringsprosesser er et tiltak som hjelper oss å rekruttere for mangfold. Våre stillinger er åpene for interne kandidater fordi vi legger stor vekt på den muligheten intern mobilitet gir i et utviklingsperspektiv, både for den enkelte medarbeider og for organisasjonen som helhet. Vi gjennomfører grundige prosesser der alle søkere skal ivaretas på en god måte. Det er definert en strukturert prosess for rekruttering, og HR er involvert i alle rekrutteringsprosesser. Det stilles krav til rekrutterende leder og eventuelle eksterne rekrutteringstjenester om vurdering av mangfold og likestilling. I 2022 vil alle ledere gjennomgå opplæring og trening hvor fokuset blir å sette søkelys på bevisstgjøring av ubevisste fordommer og hvordan hindre ubevisst og bevisst diskriminering i prosessene.

I Airthings skal alle ansatte bli riktig lønnet for arbeidet de utfører, uavhengig av kjønn. Alle ansattes lønn vurderes årlig. I forbindelse med lønnsvurderinger og lønnsfastsettelse ved nyansettelser foretas det vurdering av likelønn for å unngå at det oppstår skjevheter. Dersom det ved årlig lønnsvurdering avdekkes skjevheter som ikke kan begrunnes i andre forhold, gis det ekstra midler for å utjevne disse.

Videre arbeid med likestilling og ikke-diskriminering

Ansvaret for å sikre likestilling og hindre diskriminering er både et leder- og medarbeideransvar. HR, tillitsvalgte og ansattrepresentanter, og vernetjenesten skal sammen med ledelsen i Airthings jobbe for å tilrettelegge for, koordinere og evaluere arbeidet.

Investor relations contact

Nora Perez

Head of PR

press@airthings.com