Looking for something else?

Head over to an area that fits your interest and learn more about air quality and the products we offer.

home_icon

For home

explore_icon_grey

For business

bag_icon_grey

For pro

Cancel

Vad vi mäter: differentialtryck i byggnader

Airthings

Airthings

april 18, 2022

Enligt färska rapporter skulle byggnadssektorn behöva uppnå nettonollutsläpp av koldioxid senast år 2050 för att hamna under två graders global uppvärmning.1 Eftersom koldioxidutsläppen inom denna sektor för närvarande överstiger detta på grund av olika transporter är vi långt ifrån detta mål.2

Globalt sett står byggnader för 55 % av elförbrukningen. Och energianvändningen i kommersiella byggnader står för 6,6 % av koldioxidutsläppen3 – detta är tre gånger utsläppen från den globala avskogningen.4 Vad kan vi göra åt detta? Läs vidare för att ta reda på mer.

Innehåll:
1. Vad är differentialtryck?
2. Varför är det viktigt att övervaka och kontrollera differentialtrycket i din byggnad?
3. Vad påverkar differentialtrycket i din byggnad?
4. Hur kan du hantera differentialtrycket i din byggnad?

1. Vad är differentialtryck?

Utomhus kommer lufttrycket från vikten av luftmolekylerna i atmosfären ovanför dig. Inuti byggnader, eller någon annan form av stängd behållare, har lufttrycket att göra med hur mycket luften trycker på behållarens väggar och allt inuti den. Lufttrycket påverkas av temperatur och koncentration av luftmolekyler i byggnaden. 

Tryck är i allmänhet den kraft som utövas över ett givet område5 medan lufttryck visar hur mycket luftmolekylerna utövar kraft på allt runt omkring dem.6 Differentialtryck beskriver skillnaden i lufttryck mellan två områden - till exempel insidan och utsidan av en byggnad. Detta hjälper dig att förstå och förutsäga luftflödet och förhindra luftläckage från din byggnad. 

Luft, precis som människor, tenderar att flyttas bort från förhållanden med högt tryck när så är möjligt. Om inget stoppar luften, som till exempel en knut runt en ballong, kommer luften inuti att strömma ut – från högt tryck till lågt tryck. Det relativa trycket inuti och utanför byggnader är i ett konstant flöde vilket innebär att luft kontinuerligt kommer att försöka röra sig antingen in eller ut ur din byggnad. 

2. Varför är det viktigt att övervaka och kontrollera differentialtrycket i din byggnad?

I USA används 71 % av all elektricitet och 54 % av naturgasen i byggnader. Byggnader står också för 40 % av landets utsläpp av växthusgaser enligt Berkeley Labs.7 Att åtgärda luftläckage i byggnader kan därför ha en enorm potential att minska energislöseriet. 

Även små förändringar i differentialtrycket kan påverka luftflödet och märkbart minska komforten och livslängden hos dina byggnader. Draget i själva luftflödet försämrar inte bara inomhusmiljön, negativa tryckskillnader kan även leda till högre koncentrationer av VOC, CO2 , luftburna partiklar och till och med mikrober i byggnaden.8 Det är vanligt att tro att kommersiella byggnader är mer lufttäta än bostäder. Forskning har dock visat att detta inte stämmer i praktiken.9 Det är därför av avgörande vikt, beträffande alla byggnader, att förstå vad ditt differentialtryck är och för de flesta byggnader är det viktigt med ett differentialtryck på 0 för att undvika de negativa konsekvenserna av ett okontrollerat luftflöde. 

Innan pandemin förbrukades 30 % av en byggnads energi genom ventilation och luftläckage. Nu när människor återgår till arbetet och man ökar ventilationsflödet i byggnader för att minska risken för virusspridning, förväntas detta öka energiintensiteten i byggnader.10

 

Energiläckage

Så fort det finns en tryckskillnad mellan insidan och utsidan av en byggnad kommer luft att läcka ut ur byggnaden eller sugas in utifrån. Detta kan orsaka flera problem. 

På vintern, när den varma luften läcker ut genom otätheter i byggnadens fasad, är det som att pengarna läcker ut tillsammans med luften. Att värma upp en byggnad kan vara mycket kostsamt. Värme och kyla står dessutom för 40 % av energianvändningen i en byggnad.11 Totalt stod byggnadsverksamheten för 28 % av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen12 och 55 % av den globala elförbrukningen.13 Att minska detta slöseri med energi kan avsevärt minska koldioxidavtrycket från din byggnad.

Temperaturstabilitet och byggnaders komfort

Dragiga rum är obekvämt för dina hyresgäster, anställda, besökare och för alla andra som vistas i utrymmet. Om människor inte upplever miljön som behaglig kommer de att skruva upp värmen på vintern eller luftkonditioneringen på sommaren, även om detta inte löser problemet på lång sikt. Att stabilisera temperaturen och minimera draget är ett viktigt steg för att minska energiförbrukningen totalt sett och öka människors komfort. Människor presterar bättre14 och är till och med beredda att betala mer för föremål15 när de vistas i en behaglig miljö. Drag orsakat av bristande lufttäthet i byggnader kan leda till ökad energiförbrukning.16 Det kan också kosta dig som fastighetsägare eller anläggningschef både tid och pengar.17

Luftkvaliteten påverkas

Luftkvaliteten kan också bli lidande när en byggnad inte är lufttät. Differentialtrycket som får luft att röra sig in och ut ur din byggnad kommer att dra med sig föroreningar från utomhusluften, skadliga lättflyktiga organiska föreningar (VOC)18 eller andra farliga ämnen som exempelvis radon.19 Man kan se detta med blotta ögat när damm och luftburna partiklar ibland samlas på insidan av fönsterkarmar. Å andra sidan, om en byggnad är för lufttät och det inte finns tillräcklig ventilation, kan inomhusluftens kvalitet också bli lidande av för höga halter av CO2 och andra föroreningar inuti byggnaden.20

Byggnadskvalitet 

Utöver de omedelbara problem som bristande lufttäthet leder till, behöver man också fundera över de långsiktiga konsekvenserna. Skillnaden i lufttryck och temperatur mellan insidan och utsidan av en byggnad kan resultera i kondens mellan väggarna. Allteftersom vatten ansamlas skapar den fuktiga insidan en idealisk miljö för mögeltillväxt. Förutom de skadliga hälsoeffekterna av mögel, minskar det även byggnadens livslängd. 

När man tänker på en byggnads livslängd och all energi och naturresurser som den innebär, tänker de flesta på saker som att släcka ljuset eller minska på luftkonditioneringen på sommaren för att hjälpa till att skydda miljön. Men det är också viktigt att ta alla de resurser som krävdes för att bygga byggnaden i beaktande. Om exempelvis kondensering minskar byggnadens motståndskraft kan det behövas fler reparationer under byggnadens livstid och innebära att hela byggnaden behöver bytas ut i ett tidigare skede, vilket påverkar både ditt koldioxidavtryck och din plånbok.

Learn more about how you can use the Airthings for Business solution to monitor your buildings Facility managers, get in touch  

3. Vad påverkar differentialtrycket i din byggnad?

Det finns tre huvudsakliga element som påverkar lufttrycksskillnaderna i byggnader: vind, skorstenseffekt och ventilation. Även om de två första inte går att kontrollera, kan hantering av den tredje med hjälp av rätt data och teknik förbättra balansen i byggnaden.

Vinden blåser runt byggnader, ändrar lufttrycket på utsidan och förändrar differentialtrycket. Luft sugs in i vissa delar och ut ur andra. Även om detta inte alltid är ett stort problem kan det vara problematiskt i mycket blåsiga områden och den enda möjliga lösningen är att blockera vinden med hjälp av andra byggnader eller plantera höga träd som skydd.21

Stackeffekten, eller skorstenseffekten, som det så passande heter är ett naturligt förekommande fenomen som bottnar i fysikens lagar och gaslagar. Den varma luften stiger uppåt vilket ökar lufttrycket högst upp i byggnaden.22 Detta trycker ut en del luft. När luften lämnar den övre delen av byggnaden kommer förändringen i lufttrycket längst ner i byggnaden innebära att mer kall luft dras in i byggnaden. Den nya kalla luften värms upp, vilket får den att stiga och processen upprepas. Den här effekten har ytterligare en nackdel. Detta kommer inte bara att öka dina elräkningar och ditt koldioxidavtryck, eftersom du ständigt behöver värma upp mer luft, utan luften som sugs in längst ner i byggnaden kan dessutom innehålla farliga kemikalier såsom radon.23

Dessa två naturfenomen kan inte förebyggas men de kan motverkas genom korrekt användning av ett smart ventilationssystem. Mekaniska ventilationssystem är utformade för att dra luft in och ut och runt byggnader. De är av avgörande vikt för att upprätthålla komforten i inomhusmiljön genom att de reglerar halten av CO2, temperatur och luftfuktighet. De flesta system är dock inte smarta nog för att kunna ta hänsyn till lufttrycksdifferensen på egen hand. Som ett resultat kan de bidra till att extra energi slösas på att värma eller kyla luft som dras in i byggnaderna när den tempererade luften läcker ut. Ett sätt att åtgärda detta är att förbättra byggnadernas lufttäthet. Det kan dock bli extremt dyrt, särskilt i äldre byggnader.24 Dessutom, om en byggnad är för lufttät och saknar ett ordentligt ventilationssystem, finns det en risk för dålig kvalitet på inomhusluften eftersom den "gamla" luften hålls kvar. Det är därför nödvändigt att mäta differentiellt lufttryck, övervaka inomhusluftens kvalitet och reagera på obalanser för att säkerställa maximal komfort och effektivitet i byggnader.

4. Hantera differentialtryck i din byggnad

Airthings Balance for Business gör det enkelt att balansera differentialtrycket i din byggnad. Genom att mäta trycket både på insidan och utsidan med hjälp av våra patenterade sensorer och våra molnbaserade algoritmer kan vi uppmärksamma dig på skillnader i tryck. När lösningen integreras direkt i din byggnads ventilationssystem kan den dynamiskt justera luftflödet för att minimera tryckskillnaden. Det hjälper dig att spara både tid och pengar och samtidigt minimera din påverkan på miljön.

New call-to-action

Referenser: 

 1. https://www.worldgbc.org/news-media/every-building-planet-must-be-‘net-zero-carbon’-2050-keep-global-warming-below-2°c-new
 2. https://ourworldindata.org/emissions-by-sector
 3. https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2021_Full_Report.pdf
 4. https://ourworldindata.org/emissions-by-sector
 5. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/press.html
 6. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/pressure
 7. https://eta.lbl.gov/research-development/buildings-energy-efficiency
 8. https://www.mdpi.com/1660-4601/15/2/230/htm
 9. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1744259111423085
 10. https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2021_Full_Report.pdf
 11. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.08.039
 12. https://worldgbc.org/news-media/annual-report-2020
 13. https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2021_Full_Report.pdf
 14. https://web.ornl.gov/sci/buildings/conf-archive/2007%20B10%20papers/047_Sandberg.pdf
 15. https://doi.org/10.1016/j.jcps.2013.11.003
 16. https://archive-ouverte.unige.ch/unige:129181
 17. https://web.ornl.gov/sci/buildings/conf-archive/2007%20B10%20papers/047_Sandberg.pdf
 18. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132315301785?casa_token=3MehKz1IeUUAAAAA:RcMRzn6fAOrV9MCSn_VQycFGZ_DSewzqKtFCPi5s_0Xz8aREpWgXXeHx_NmNBXbm7En1UUtwIQ
 19. https://web.ornl.gov/sci/buildings/conf-archive/2007%20B10%20papers/047_Sandberg.pdf
 20. https://www.aivc.org/sites/default/files/members_area/medias/pdf/Inive/LBL/LBNL-53356.pdf
 21. https://www.ecohome.net/guides/2221/air-sealing-for-air-tightness-of-homes-relies-on-balancing-air-pressure-in-a-house/
 22. https://www.ecohome.net/guides/2221/air-sealing-for-air-tightness-of-homes-relies-on-balancing-air-pressure-in-a-house/
 23. https://web.ornl.gov/sci/buildings/conf-archive/2007%20B10%20papers/047_Sandberg.pdf
 24. https://patentimages.storage.googleapis.com/ec/61/8c/760eacc3ffcac5/WO2020167133A1.pdf

Get started Airthings for Business

Ready to learn more about how our solution can help your business breathe better?

B2B page illustration_Get started